29 Prac. ponúk | 8 Profily | 3 Spoločnosti
Slide background

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť DK Recruitment Services s.r.o., Púpavová 3048/6, 979 01 Rimavská Sobota, Slovakia („DKRS“, „my“ alebo „nás“) chráni a rešpektuje vaše súkromie.
Tieto Pravidlá (spolu s ostatnými dokumentmi uvedenými v týchto Pravidlách) popisujú, aké Vaše osobné údaje zhromažďujeme a ako ich spracovávame, s kým ich zdieľame a aké máte práva a možnosti ohľadne spracovania ich osobných údajov. Tiež tu popisujeme opatrenia, ktoré prijímame pre ochranu týchto údajov, ako nás môžete kontaktovať ohľadne našich postupov týkajúcich sa súkromia a ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov.

Údaje, ktoré zhromažďujeme
Vaše osobné údaje zhromažďujeme rôznymi spôsobmi, napríklad cez našu webovú stránku, kanály sociálnych sietí, na našich akciách, cez inzerované pracovné ponuky, cez pracovné prihlášky, v rámci osobných náborov a v rámci interakcií s klientmi a dodávateľmi. Môžeme zhromažďovať nasledujúce typy osobných údajov (v súlade s príslušnými právnymi predpismi):

• Kontaktné informácie (napr., titul, meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefónne číslo);
• užívateľské meno a heslo pri registrácii na našej Webovej stránke;
• údaje geografickej polohy v spojení s určitými funkciami na našej Webovej stránke,
• informácie, ktoré uvediete o priateľoch, alebo iných osobách, ktoré chcete, aby sme kontaktovali; a
• iné informácie, ktoré nám poskytnete, napr. v dotazníkoch alebo pomocou funkcie „Kontaktujte nás“ na našej webovej stránke.

Pokiaľ ste naším partnerom alebo uchádzačom o prácu a hlásite sa na pracovnú pozíciu alebo ste vytvorili účet, aby ste sa prihlásili na pracovnú pozíciu, môžeme ďalej zhromažďovať nasledujúce osobné údaje (v súlade s príslušnými právnymi predpismi):

• Vaše pracovné skúsenosti a vzdelanie;
• jazykové schopnosti a iné skúsenosti súvisiace s prácou;
• číslo sociálneho poistenia, národný identifikátor alebo iné identifikační číslo vydávané štátom;
• dátum narodenia;
• pohlavie;
• informácie o bankovom účte;
• občianstvo a prípadné pracovné povolenie;
• informácie týkajúce sa prípadnej nespôsobilosti k práci a obmedzeniam v práci;
• informácie obsiahnuté vo Vašom resumé alebo CV; informácie, ktoré poskytnete ohľadne Vašich kariérnych záujmov a iné informácie o Vašej kvalifikácii pre zamestnanie.

Ďalej môžeme zhromažďovať údaje, ktoré nám poskytnete o iných osobách, napr. údaje týkajúce sa Vašich núdzových kontaktov.

Účel spracúvania osobných údajov
Vyššie napísané údaje spracovávame k uskutočňovaniu nasledujúcich aktivít (v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi):

• Poskytujeme riešenie týkajúce sa pracovnej sily a prepojujeme osoby a pracovné ponuky;
• vytvárame a spravujeme online účty;
• spravujeme vzťahy našich klientov a dodávateľov;
• rozosielame propagačné materiály a upozornenia ohladne dostupných pozícií a inej komunikácie;
• informujeme o zvláštnych udalostiach, akciách, programoch, ponukách, anketách, súťažiach a prieskumoch trhu a spravujeme účasť na nich;
• odpovedáme na otázky jednotlivcov;
• uskutočňujeme, vyhodnocujeme a vylepšujeme naše podnikanie (vrátane vyvíjania, analýzy a vylepšovania našich služieb; spravovania našej komunikácie; uskutočňujeme analýzy dát a vypracovávame účtovníctvo, audity a iné interné funkcie);
• uskutočňujeme identifikáciu, prevenciu a ochranu proti podvodom a iné nezákonné činnosti, ochranu proti pohľadávkam a iným záväzkom; a
• dodržujeme a presadzujeme príslušné právne predpisy, relevantní odborové štandardy, zmluvné záväzky a naše zásady.

Pokiaľ ste partner alebo uchádzač o prácu a hlásite sa na pracovnú pozíciu alebo ste vytvorili účet, aby ste sa prihlásili na pracovnú pozíciu, v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi používame informácie popísané v týchto zásadách na ochranu osobných údajov, okrem vyššie uvedených aktivít tiež k tomu, aby sme:

• Vám poskytovali ponuky zamestnania a práce;
• vyhodnocovali Vás ako vhodného uchádzača o prácu a Vašu kvalifikáciu pro pracovné pozície; a
• Vám poskytovali služby v oblasti ľudských zdrojov vrátane administrácie programov benefitov, miezd, riadenia výkonnosti a disciplinárnych opatrení;
• Vám poskytovali ďalšie služby, ako je školenie, profesijné poradenstvo a služby súvisiace so zmenou zamestnania;
• uskutočňovali analýzu dát, ako je analýza našej základne uchádzačov o prácu a partnerov; vyhodnocovali výkonnosti a schopností jednotlivcov, vrátane hodnotenia skúseností súvisiacich s pracou; identifikácia kvalifikačných deficitov; používanie informácii k spojeniu jednotlivcov a potenciálnych pracovných príležitostí; a analýza údajov o trendoch týkajúcich sa náborových postupov.

Údaje môžeme tiež spracovať k iným účelom, na ktoré vás konkrétne upozorníme pred alebo v dobe zhromažďovania údajov.

Údaje, ktoré poskytujeme
Osobné údaje, ktoré o Vás získame, nikomu neposkytujeme, s výnimkou prípadov popísaných v týchto zásadách na ochranu osobných údajov alebo v samostatných upozorneniach poskytovaných v spojení s určitými aktivitami. Osobní údaje zdieľame s dodávateľmi, ktorí poskytujú služby naším menom na základe našich inštrukcií. Títo dodávatelia nemajú oprávnenie tieto údaje použiť alebo komukoľvek poskytnúť, pokiaľ to nie je nutné v rámci poskytovania služieb naším menom alebo pre splnenie zákonných požiadaviek. Tiež môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje (pokiaľ ste uchádzač o prácu) klientom, ktorí môžu mať dostupné ponuky práce alebo záujem využiť našich uchádzačov o prácu; a s ostatnými osobami, s ktorými spolupracujeme, napríklad subdodávatelia a konzultanti pre sprostredkovanie práce, aby sme Vám pomohli nájsť prácu. Ďalej môžeme údaje o Vás poskytovať, pokiaľ je tak vyžadované zákonom nebo v rámci súdneho nariadenia; orgánom činným v trestnom konaní a iným štátnym orgánom na základe oprávnenej požiadavky na sprístupnenie informácií; a keď veríme, že je poskytnutie týchto údajov nutné alebo vhodné, aby sme predišli fyzickej ujme alebo finančnej strate alebo v spojení s vyšetrovaním predpokladanej alebo reálnej podvodnej alebo nezákonnej činnosti. Informácie získané cez pluginy a widgety tretích strán na našej webovej stránke (napr. informácie súvisiace s Vašim používaním nástrojov pre zdieľanie na sociálnych sieťach) sú zhromažďované priamo poskytovateľmi týchto pluginov a widgetov. Tieto informácie podliehajú zásadám na ochranu osobných údajov poskytovateľmi týchto pluginov a widgetov a spoločnosť DK Recruitment Services nie je zodpovedná za to, ako títo poskytovatelia s informáciami nakladajú.

Vaše práva a možnosti
V spojení s osobnými údajmi, ktoré o Vás zhromažďujeme, a s ohľadom na spôsob našej komunikácie Vám ponúkame niekoľko možností. Ak chcete aktualizovať Vaše preferencie, požiadať o odstránenie Vašich informácií z našich zasielacích zoznamov, uplatniť svoje práva alebo odoslať žiadosť kontaktujte nás spôsobom popísaným v sekcii „Ako nás kontaktovať“ v týchto zásadách na ochranu osobných údajov. V rozsahu stanovenom zákonom príslušnej miestnej pôsobnosti nás môžete nižšie uvedeným spôsobom kontaktovať s požiadavkou o prístup k osobným údajom, ktoré sme o Vás získali, alebo s požiadavkou, aby sme tieto údaje opravili, upravili, zmazali alebo zablokovali. Pokiaľ je to umožnené zákonom, môžete na základe legitímnych dôvodov kedykoľvek odvolať svoj skôr udelený súhlas alebo vzniesť námietku voči zapracovávaniu Vašich osobných údajov a my sa Vašimi požiadavkami budeme v budúcnosti riadiť.

Prenos osobných údajov
Osobné údaje, ktoré o Vás získame, prenášame do iných krajín než je krajina, v ktorej boli údaje pôvodne zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu osobných údajov ako krajina, v ktorej ste informácie pôvodne poskytli. Keď Vaše osobní údaje prenášame do iných krajín, chránime ich spôsobom popísaným v týchto zásadách na ochranu osobných údajov. Pokiaľ sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore („EHP“) alebo Švajčiarsku, budeme pri prenášaní osobných údajov tretím stranám nachádzajúcich sa v krajinách mimo EHP alebo Švajčiarska dodržovať príslušné zákonné požiadavky a poskytovať osobným údajom dostatočnú ochranu.

Ako chránime osobné údaje
Udržujeme administratívne, technické a fyzické ochranné opatrenia, ktoré majú za úlohu chrániť Vami poskytnuté osobné údaje pred neúmyselným, nezákonným alebo neautorizovaným zničením, stratou, úpravami, prístupom, zverejnením alebo použitím.

Odkazy na weby, aplikácie a služby tretích strán
Pre Vaše pohodlie a informácie môže naša webová stránka obsahovať odkazy na weby, aplikácie a služby tretích strán, ktoré môžu byť prevádzkované spoločnosťami nepridruženými k spoločnosti DK Recruitment Services. Tieto spoločnosti môžu mať vlastné upozornenia alebo zásady na ochranu osobných údajov a dôrazne doporučujeme sa s nimi zoznámiť. Nie sme zodpovedný za postupy týkajúce sa súkromia akýchkoľvek webov, aplikácií alebo služieb nesúvisiacich so spoločnosťou DK Recruitment Services.

Aktualizácia našich zásad na ochranu osobných údajov
Tieto zásady na ochranu osobných údajov (vrátane akýchkoľvek dodatkov) môžu byť priebežne aktualizované, aby odrážali zmeny v našich postupoch týkajúcich sa osobných údajov. O významných zmenách Vás budeme informovať umiestnením výrazného upozornení na našej webovej stránke s dátumom poslednej aktualizácie zásad.

Ako nás kontaktovať
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa týchto zásad na ochranu osobných údajov, ak si chcete uplatniť svoje práva alebo chcete, aby sme aktualizovali informácie alebo preferencie, ktoré sme o Vás zhromaždili, napíšte na: gdpr@dkrs.sk, alebo poštou na korešpondenčnú adresu spoločnosti DK Recruitment Services s.r.o., Ul.K.Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Nariadenie sa začne uplatňovať od 25.5.2018

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany DK Recruitment Services s.r.o., ako prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 (ďalej len „Nariadenie“) a v zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: DK Recruitment Services, s.r.o., Púpavová 3048/6, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 36 741 230, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 12692/S. Kontaktné údaje: email: info@dkrs.sk, tel.: +421475622620.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Martina Jančová, gdpr@dkrs.sk, tel.:+421911983037, adresa: K.Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota

Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je oprávnený záujem, nakoľko toto spracúvanie je nevyhnutné k poskytovaniu služieb, o ktoré má dotknutá osoba záujem. Konkrétne účely sú popísané v časti „Účel spracúvania osobných údajov“ týchto zásad.

Zoznam osobných údajov je uvedený v časti „Údaje, ktoré zhromažďujeme“ týchto zásad.

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje 10 rokov od skončenia poskytovania služby, v prípade nevyužitia našich služieb po dobu 5 rokov doba uchovávania osobných údajov automaticky zanikne.

Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov uvedených v časti „Údaje, ktoré zhromažďujeme“ dotknutou osobou je potrebné pre poskytnutie služby.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informácie o právach dotknutej osoby:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva

1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v týchto zásadách.

2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
d. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľa overiť správnosť osobných údajov,
b. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

5. Na základe čl. 19 GDPR je prevádzkovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

9. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

2. Poskytnutie informácií dotknutej osobe

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

2. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje prevádzkovateľ bezodplatne.

4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

3. Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

———————————————————————–

Privacy Policy
DK Recruitment Services s.r.o., Púpavová 3048/6, 979 01 Rimavská Sobota, Slovakia („DKRS“, „we“ or „us“) is committed to protecting and respecting your privacy.

This Policy (together with other documents referred to herein) describes the type of personal data we collect from you and how we process your personal data with whom we share it, and the rights of and choices available to individuals regarding our use of their information. We also describe the measures we take to protect the security of the information and how you can contact us about our privacy practices and to exercise your rights.

Information We Collect
We collect personal information about you in various ways, such as through our Sites and social media channels; at our events and through phone; through job applications and in connection with in-person recruitment; and in connection with our interactions with clients and vendors. We may collect the following types of personal information (as permitted under local law):

• Contact information (such as name, postal address, email address and telephone number);
• username and password when you register on our Sites;
• geolocation data in connection with certain features of our Sites ;
• If you contact us, we may keep a record of that correspondence.
• information you provide about friends or other people you would like us to contact; and
• other information you may provide to us, such as in surveys or through the „Contact Us“ feature on our Sites.

In addition, if you are job candidate and you apply for a position or create an account to apply for a position, we may collect the following types of personal information (as permitted under local law):

• Employment and education history;
• language proficiencies and other work-related skills;
• Social Security number, national identifier or other government-issued identification number;
• date of birth;
• gender;
• bank account information;
• citizenship and work authorization status;
• disabilities and health-related information;
• criminal and other background checks;
• information contained in your resume or C.V., information you provide regarding your career interests, and other information about your qualifications for employment.

In addition, we may collect information you provide to us about other individuals, such as information related to emergency contacts.

How We Use the Information We Collect
We use the information described above to perform the following activities (as permitted under local law):

• Providing workforce solutions and connecting people to work;
• creating and managing online accounts;
• managing our client and vendor relationships;
• sending promotional materials, alerts regarding available positions and other communications;
• communicating about, and administering participation in, special events, promotions, programs, offers, surveys, contests and market research;
• responding to individuals’ inquiries;
• operating, evaluating and improving our business (including developing, enhancing, analysing and improving our services; managing our communications; performing data analytics; and performing accounting, auditing and other internal functions);
• protecting against, identifying and seeking to prevent fraud and other unlawful activity, claims and other liabilities; and
• complying with and enforcing applicable legal requirements, relevant industry standards, contractual obligations and our policies.

In addition to the activities listed above, if you are job candidate and you apply for a position or create an account to apply for a position, as permitted under local law, we use the information described in this Privacy Policy to:

• Provide you with job opportunities and work;
• assess your suitability as a job candidate and your associate qualifications for positions; and
• provide HR services to you, including administration of benefit programs, payroll, performance management and disciplinary actions;
• provide additional services to you, such as training, career counselling and career transition services;
• perform data analytics, such as analysing our job candidate and associate base; assessing individual performance and capabilities, including scoring on work-related skills; identifying skill shortages; using information to match individuals and potential opportunities, and analysing pipeline data (trends regarding hiring practices).

We also may use the information in other ways for which we provide specific notice at or prior to the time of collection.

Information We Share
We do not disclose personal information we collect about you, except as described in this Privacy Policy or in separate notices provided in connection with particular activities. We share personal information with vendors who perform services on our behalf based on our instructions. We do not authorize these vendors to use or disclose the information except as necessary to perform services on our behalf or comply with legal requirements. We also may share your personal information, if you are a job candidate, with clients who may have job opportunities available or interest in placing our job candidates; and with others with whom we work, such as job placement consultants and subcontractors, to find you a job.

In addition, we may disclose information about you, if we are required to do so by law or legal process; to law enforcement authorities or other government officials based on a lawful disclosure request; and when we believe disclosure is necessary or appropriate to prevent physical harm or financial loss, or in connection with an investigation of suspected or actual fraudulent or illegal activity.

Information collected through third-party plug-ins and widgets on the Sites (such as information relating to your use of a social media sharing tool) is collected directly by the providers of the plug-ins and widgets. This information is subject to the privacy policies of the providers of the plug-ins and widgets, and DK Recruitment Services is not responsible for those providers’ information practices.

Your Rights and Choices
We offer you certain choices in connection with the personal information we collect about you and how we communicate with you. To update your preferences, ask us to remove your information from our mailing lists, exercise your rights or submit a request, please contact us as indicated in the „How to Contact Us“ section of this Privacy Policy. To the extent provided by the law of your jurisdiction, you may request access to the personal information we maintain about you or request that we correct, amend, delete or block the information by contacting us as indicated below. Where provided by law, you may withdraw any consent you previously provided to us or object at any time on legitimate grounds to the processing of your personal information, and we will apply your preferences going forward.

Data Transfers
We transfer the personal information we collect about you to countries outside of the country in which the information originally was collected. Those countries may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. When we transfer your information to other countries, we will protect that information as described in this Privacy Policy.

If you are located in the European Economic Area („EEA“) or Switzerland, we will comply with applicable legal requirements providing adequate protection for the transfer of personal information to recipients in countries outside of the EEA or Switzerland.

How We Protect Personal Information
We maintain administrative, technical and physical safeguards designed to protect the personal information you provide against accidental, unlawful or unauthorized destruction, loss, alteration, access, disclosure or use.

Links to Third-Party Sites, Apps and Services
For your convenience and information, our Sites may provide links to third-party sites, apps and services that may be operated by companies not affiliated with DK Recruitment Services. These companies may have their own privacy notices or policies, which we strongly suggest you review. We are not responsible for the privacy practices of any non-DK Recruitment Services sites, apps or services.

Updates to Our Privacy Policy
This Privacy Policy (including any addenda) may be updated periodically to reflect changes in our personal information practices. For significant changes, we will notify you by posting a prominent notice on our Sites indicating at the top of the Policy when it was most recently updated.

How to Contact Us
If you have any questions or comments about this Privacy Policy, would like to exercise your rights or would like us to update information we have about you or your preferences, please write to: gdpr@dkrs.sk, or by post DK Recruitment Services s.r.o., Ul.K.Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota , Slovakia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Information about the processing of personal data
The Regulation valid from 25th May 2018.

In relation to the processing of your personal data by DK Recruitment Services s.r.o., as the data controller we hereby present you, the person who’s data we process („the person concerned” or “data subject“), information pursuant to Articles 13 and 14 of the European Parliament Regulation and Council of EU 2016/679 from 27 April 2016 (hereinafter referred to as „the Regulation“) and in the sense of §19 section 1 and 2 of Act no. 18/2018 Z. z. about protection of personal data.

Identification data of the data controller: DK Recruitment Services, s.r.o., Púpavova 3048/6, 979 01 Rimavská Sobota, ID 36 741 230, registered in the Commercial Register of the District Court of Banská Bystrica, section: S.r.o., insert no. 12692 / S. Contact details: email: info@dkrs.sk, phone number: 00421475622620.

Contact details of DPO – Data Protection Officer: Martina Jančová, gdpr@dkrs.sk, phone number: 00421911983037, address: K.Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota.

The purpose and the legal basis for the processing of personal data by the data controller is a legitimate interest since processing is necessary for the services providing which the person concerned is interested in. Specific purposes are described in the „How We Use the Information We Collect“ section of this policy.

The list of personal data is listed in the „Information we collect“ section of this policy.

The data controller processes and stores personal data 10 years after termination of service, in case of non-use of our services for 5 years, the period of storage of personal data will automatically expire.

When suspecting misuse of personal data, the user may file with the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic a motion to initiate the procedure for the protection of personal data (pursuant to §100 of the Personal Data Protection Act).

The presentation of the personal data listed under „Information we collect“ by the person concerned (data subject) requires for the delivery of the service.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
You have the following statutory rights against us relating to your personal data:
1. Right to be informed (article 15 GDPR)
As the data subject (affected person), you have the right to request a confirmation on whether we process personal data relating to you. If this is the case, you have the right to be informed of such personal data as well as to further information, e.g. the purpose of processing, the recipient and the scheduled storing period or the criteria for the determination of such period, respectively

2. Right to rectification and completion (article 16 GDPR)
As the data subject, you have the right to request the immediate rectification of incorrect data. Taking into consideration the purpose of processing, you have the right to request the completion of incomplete data.

3. Right to erasure (“right to be forgotten”) (article 17 GDPR)
As the data subject, you have the right to erasure if processing is not necessary. This is the case e.g. if your data are no longer required for the original purposes, if you withdrew your statement of consent relating to data privacy, or if the data have been processed unlawfully.

4. Right to restriction of processing (article 18 GDPR)
As the data subject, you also have the right to restriction of the processing if e.g. you think that the personal data would be incorrect.

5. Right to data portability (article 20 GDPR)
As the data subject, you have the right to receive your personal data in a structured, customary and machine-readable format.

6. Right to object (article 21 GDPR)
As the data subject, you have the right to raise objection against the processing of certain of your personal data at any time for reasons resulting from your situation.
In case of direct marketing, you as the data subject have the right to raise objection against the processing of your personal data for the purpose of such marketing at any time; this also applies to the profiling associated with such direct marketing.

7. Right to withdraw your consent relating to data privacy
You may withdraw a consent to the processing of your personal data with effect in the future at any time. The legality of the processing made until such withdrawal, however, is not affected by the foregoing.

GradientStudio 2016